عکس این هفته : رضا رمضانزاده رییس سازمان تاپ کاراته کیک بوکسینگ کلیپ این هفته : علی محمدی عضو کمیته فنی و قهرمان جهان

---