چارت سازمانی و اعضا کمیته فنی و هیئت رییسه سبک تاپ کارته فول کنتاکت

۱ – ریاست سازمان :  آقای رضا رمضانزاده

۲ – نایب رئیس سازمان : آقای حسن عبدی

۳ – دبیر سازمان : آقای علی اصغر محمدی

۴ – مسئول روابط عمومی و ارتباطات : علی محمدی

اعضا کمیته فنی : به زودی …

اعضا هیئت رئییسه :  به زودی …

مسئول برگزاری مسابقات آزمون مربیان و ….  به زودی …